A projekt leírása

A projekt adatai

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem

Megítélt támogatás: 295.429.050.-Ft

Elfogadott projekt összköltség: 295.429.050.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Időtartam: 8 hónap (2015.04.01. – 2015.11.30.)

Témaszám: 6150015

A projekt céljai

A projekt keretében olyan jól behatárolt, komplex kutatási témákban, illetve kutatási irányokon valósul meg fejlesztés, melyek egyaránt kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz. A projekt átfogó célja és az általa vizionált jövőkép a Miskolci Egyetem nemzetközi kutatás-fejlesztési potenciáljának növelése a tudásalapú gazdaság fejlesztése érdekében.

Kiemelt célok

Ezen átfogó cél megvalósítása érdekében a Miskolci Egyetem jelen projekt keretében három kiemelt célt fogalmazott meg, melyek a következők:

 • A kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése,
 • K+F+I feltételrendszerének javítása a tudástermelés fokozása érdekében,
 • Gazdasági szférával való együttműködés fokozása technológia-intenzív vállalatok innovációs potenciáljának növelése érdekében.

Operatív célok

Ezen kiemelt célok megvalósítása érdekében a projekt keretében kilenc operatív cél kerül kitűzésre:

 • Nemzetközi kutatási projektekben való közreműködésre alkalmas interdiszciplináris kutatói csoportok kialakítása nemzetközileg elismert MTA doktorok vezetésével, fiatal kutatók bevonásával.
 • Az alapkutatás fókuszának megőrzése mellett műszaki és természettudományi te-rületen a piaci K+F+I hangsúlyának növelése. Ezen cél egy fontos eszköz az egyetemen tapasztalt kedvezőtlen korfa orvoslásához, hiszen a Miskolci Egyetem két ak-ciót definiált a melyek alapvetően a kiegyensúlyozott korösszetétel eléréséhez; egy-részt törekedni kell a fiatal oktatók és kutatók anyagi és erkölcsi ösztönzésére, másrészt biztosítani kell a szervezési és gazdálkodási feltételeket a kiegyensúlyozott korösszetételhez. A piaci K+F+I arányának növelése a korfa kiegyensúlyozásához főként bevételtermelő jellegéből fakadóan tud hozzájárulni.
 • Nemzetközi kapcsolatok stratégiai elmélyítése a nemzetközi kutatási programok-ban való együttműködés erősítése érdekében. Ezen cél megvalósulása esetében bő-vül azon nemzetközileg elismert egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások száma, melyekkel a Miskolci Egyetem nem csupán egyetlen adott projekt megvalósítását tűzi ki célul, hanem stratégiai megállapodások jönnek létre, hosszútávú K+F+I együttmű-ködések megvalósítása érdekében.
 • K+F+I együttműködések stratégiai erősítése a vállalkozásokkal, különös tekintettel a régió fejlesztési elképzeléseire. Ezen cél összhangban van az intelligens szako-sodás alapú regionális innovációs stratégiával (RIS3), hiszen a vállalkozások, önkormányzat és Egyetem kooperációjának fokozása révén a projekt felsorakoztatja a régió kiemelkedő szereplőit a kiválóságra épülő jövőkép megvalósítása érdekében.
 • Európai Uniós programok kezdeményezése és azokban való részvétel, mely a projekt futamideje és fenntartási időszaka alatt elsősorban a Horizont 2020 progra-mokat hozza fókuszba.
 • Az Egyetem hazai és nemzetközi K+F+I láthatóságának növelése, mely alapvető-en a hazai és kiemelten nemzetközi kutatási programokban (például Horizont 2020) való részvétellel és a nemzetközi szinten látható publikációs tevékenység fokozásá-ban nyilvánul meg.
 • Kutatók felkészültségének fokozása az Európai Uniós programokban való sikeres részvétel érdekében a nemzetközi kutatásmódszertani tapasztalatok adaptációja révén. Ezen kitűzött cél teljesülése esetében a Miskolci Egyetem fokozottan alkalmas lesz nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs programokban való sikeres részvé-telre.
 • Kutatás-menedzsment kapacitások mennyiségi és minőségi bővítése. A képzési tevékenységek eredményeként a Miskolci Egyetem egy olyan koncentrált tudás-anyaggal és humán erőforrással fog rendelkezni, mely erősíti az Európai Unió által meghirdetett programokra történő pályázás sikerességét.
 • Stratégiai kutatási területek fejlesztése a hazai nemzetstratégiai célokhoz és az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz igazodva.

Célpiramis

A pályázati anyag helyzetfeltáró fejezeteiből levezetett projekt célok alapján az alábbi célpiramis segítségével egyértelműen levezethetőek a konstrukció átfogó, kiemelt és közvetlen céljai. Projektcéljaink a pályázati útmutatóban megfogalmazott célok közül a következőket elégítik ki:

 • humánerőforrás és szolgáltatás fejlesztés,
 • gazdasági szférával való együttműködés erősítése,
 • K+F tevékenység ösztönzése,
 • kapacitásbővítés a tudástermelés, kutatás-fejlesztés és innováció terén,
 • kutatási teamek létrehozásával komplex interdiszciplináris kutatási projektek előkészí-tése a nemzetközi pályázati rendszerben történő sikeres szerepléshez,
 • kutatásmenedzsment kapacitások nagyarányú növelése,
 • egyértelmű kapcsolódás a megyei, hazai, EU által megfogalmazott stratégiákhoz,
 • hálózatosodás és kapcsolatépítés.

A projekt célcsoportja

A projekt keretében kialakításra kerülő interdiszciplináris kutatói teamek által definiált kutatási témák meghatározásánál kapcsolódni kívántunk a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által deklarált kulcstechnológiákhoz és figyelembe vettük a gazdasági szereplők, ipari vállalkozások által támasztott igényeket, valamint a nemzetközi felsőoktatási intézmények javaslatait, amely igényfelmérés egyértelműen definiálta a célcsoportokat. A projekt közvetlen célcsoportjai: A kutatói teamekbe bevont hallgatók, PhD hallgatók; fiatal oktatók/kutatók; PhD-vel rendelkező egyetemi oktatók/kutatók; nemzetközileg elismert vezető oktatók/kutatók és MTA doktora fokozattal rendelkező oktatók/kutatók. A közvetlen célcsoport tagjai között kiemelt szerepük lesz a kutatói teamekbe bevonásra kerülő fiatalok kutatóknak, mivel számukra lehetővé válik, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatási pályázatok előkészítésében és megvalósításában; munkájukat az adott kutatási terület nemzetközileg elismert, MTA doktora címmel rendelkező kutatója fogja irányítani. A közvetlen célcsoport száma 132 fő, amelyből 12 fő MTA doktora címmel rendelkezik, 24 fő fiatal kutató. A projekt közvetett célcsoportjai: A kiválasztott kutatási területeken tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók; a kiválasztott kutatási területeken dolgozó egyetemi oktatók/kutatók. A közvetett célcsoport tagjai közé tartoznak azok a nemzetközi felsőoktatási intézmények, gazdasági szereplők és ipari vállalkozások, akiket a projekt megvalósítása során mint potenciális H2020 partnert kívánunk megnyerni illetve akik a kutatási témák eredményeinek hasznosítói lesznek. A projekt érintettjei: egyetemi polgárok, az Észak-magyarországi régió lakosai. A projekt egyes célcsoportjai bevonásra kerültek a projekt tervezésébe, az általuk definiált igények és szükségletek figyelembe lettek véve a projekt tervezésekor.

A feljesztés részletes szakmai tartalma

A projektben vállalt szakmai feladatokat és előkészítésüket a projekt keretében létrehozott, a Miskolci Egyetem oktatási-kutatási profiljára jellemző öt interdiszciplináris kutatói team, valamint ezek koordinálását ellátó operatív csoport hajtja végre. A kutatói teamek mindegyike korábbi tudományos eredményekkel, nyertes projektekkel rendelkezik. Mindegyik team esetében az eltérő szakmai tevékenységek mellett közösen jelenik meg feladatként a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer szervezése, kutató hálózat építése; a kutató team H2020 projekteket előkészítő csoportjának megszervezése; a nemzetközi projektek elkészítésének koordinálása; kapcsolattartás nemzetközi K+F programokkal, javaslatok kidolgozása. Ahhoz, hogy a tervezett szakmai tevékenység sikeresen megvalósuljon, kialakításra kerül egy H2020 operatív munkacsoport, melynek fő feladata a kutatói teamek H2020 pályázatokba történő bekapcsolódásának támogatása. Ezt követően a szakmai vezető csoport („Task force”) feladata lesz a H2020 pályázatok folyamatos követése, és azon lehetőségek vizsgálata, hogy mely kutatói teamek tudják az azokban megfogalmazott célokat befogadni. A munkacsoportban részt vesznek a „Task force” csoport munkáját adminisztratív módon segítők. A projekt megvalósítása négy fő pillér köré szerveződik. A kutatás-fejlesztési tevékenységek tényleges megvalósításához humán erőforrás és szolgáltatások biztosítása szükséges, ezt az első pillér biztosítja. Kutatói teamek szintjén kerül megvalósításra a szakmai teamekbe bekapcsolható, megfelelő kompetenciákkal rendelkező kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonása. A tudománymenedzser típusú kutatók számára továbbképzések is betervezésre kerültek. A második alappillér a kutatási és innovációs együttműködések kialakítása. Kutatói teamek szintjén valósul meg az innovációs együttműködések kialakítása, a tudásbázis szolgáltatások fejlesztése, a kutatási eredmények alapján generált új alapkutatási projektek minőségi előkészítése, nemzetközi K+F+I együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi hálózat- és kapcsolatépítés annak érdekében, hogy potenciális H2020 partnereket szerezzenek a kutatói teamek. A pillér második eleme segíti a résztvevők pályázati aktvitásának növelését, kutatás-módszertani ismereteinek elmélyítését, pályázatírási és -menedzsment képességeinek fejlődését, a hálózatépítést segítő módszertani ismeretek elsajátítását, a nemzetközi tapasztalatok adaptációját. Mindezek megvalósítása a projekt keretében létrehozandó H2020 operatív munkacsoport feladata. A harmadik pillér a kialakított kutatói teamek projekt időszakon túli fenntarthatóságát hivatott előkészíteni az által, hogy beilleszti azokat Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein működő kiválósági központok struktúrájába, illetve megvizsgálja a projekt keretében létrehozandó H2020 operatív munkacsoport általi szolgáltatásokat, azok fenntarthatóságát. A negyedik pillért a projekt menedzsmenthez köthető tevékenységek sora képezi. Ide tartoznak a projekt nem szakmai, illetve szakmai megvalósításával összefüggő feladatok, a pénzügyi tevékenységek, kommunikációs kötelezettségek, és nem utolsó sorban a horizontális elvek érvényre juttatása. A Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein működő, a korábbi Kiválósági Központok kutatási területein átívelő interdiszciplináris kutató teamek a következők:

 1. Felszín alatti vízkészletek védelmével és hasznosításával kapcsolatos innovatív monitoring módszer együttes kidolgozása
 2. Környezetbiztonságos és újrahasznosítható nanokompozitok anyagtudományi alapokon történő fejlesztése, valamint a társadalmi hatások elemzése
 3. Innovatív szerkezet tervezés, korszerű anyagok használata és azok természeti, társadalmi és egészségügyi hatásai
 4. Felületminőséget javító és környezetterhelést csökkentő anyagtechnológiák minőségbiztosítása
 5. Társadalmi és innovációs potenciál növelő stratégiák kialakítása szakértői rendszerrel, különös tekintettel a konfliktuskezelő és érdekkiegyenlítő technikák alkalmazására.

A projekt fenntarthatósága

A projekt keretében megvalósuló K+F+I tevékenységek eredményeképpen a Miskolci Egyetem tudományos láthatóságának növelése nagyobb hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget hoz magával, am elősegíti a helyi, regionális, országos és nemzetközi partnerségek további kialakítását, illetve hosszú távú működtetését. Ezáltal lehetővé válik, hogy a gazdasági élet szereplőitől származó további bevételteremtő megbízások generálódjanak. A stratégiai partnerségi kapcsolatok kialakítása által növekszik a Miskolci Egyetem esélye az Európai Unió által meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs programokban való sikeres részvételre, a nemzetközi pályázati források sikeres megszerzésére. A tudás portfólió folyamatos továbbfejlesztése révén a Miskolci Egyetem versenyképes marad, a kutatási eredmények innovatív adaptálása és továbbfejlesztése révén a megszerzett helyzeti előny fenntartható. A projekt megvalósítása során kialakuló kutatói teamek feladata, hogy a meglévő nemzetközi együttműködések elmélyítésével illetve bővítésével, nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációjával képessé váljanak különböző Európai Uniós programokban való részvételre. E nemzetközi pályázatok benyújtása révén a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, ami további nemzetközi pályázatok benyújtására ad lehetőséget. Ez a pályázatgeneráló folyamat egyértelműen fokozni fogja a Miskolci Egyetem nemzetközi versenyképességét. A projekt fenntartó szervezete az Egyetem kancellárja által megbízott személyekből áll. A gyakorlatnak megfelelően a nyomon követési időszakban a projekt menedzsere kap megbízást. Feladatát együtt látja el a megvalósításért felelős kutatói teamek vezetőivel. A projekt keretében létrejövő eredmények fenntartáshoz szükséges humán és egyéb erőforrást saját forrásból, valamint hazai és nemzetközi pályázatokból biztosítani tudjuk.