Társadalmi és innovációs potenciál növelő stratégiák kialakítása szak-értői rendszerrel, különös tekintettel a konfliktuskezelő és érdekki-egyenlítő technikák alkalmazására (TEAM5)

Projektterv: projektlépések, tevékenységek és projektelemek

A kutatás célja olyan szakértői keretrendszer létrehozása, mely támogatja a régió gazdálkodó és nonprofit szervezeteinek a nemzeti intelligens szakosodási stratégiához kapcsolódósát, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági innovációs potenciál fejlesztésére, monitorizálására a térségi szereplők érdekkiegyenlítési lehetőségeire. Így kapcsolható össze az innovációs stratégia fejlesztése a társadalmi konfliktusok kezelésével, a hatásosság és a gazdaságfejlesztés növelése érdekében.
A szakértői keretrendszer kialakítása során figyelembe vesszük az Európai Bizottság az S3 stratégiák kidolgozását támogató módszertani segédanyagokat, és ehhez kapcsoljuk a kutató csoport intellektuális és kapcsolati tőkéjét.

A társadalmi és innovációs potenciál integrálását célzó utolsó, nagy alapkutatási hullám Európában 50 éve indult (a késő-kapitalizmus válság-megelőzési stratégiáira irányuló kutatás volt). Ennek köszönhető a plurális társadalmak olyan bizottsági-egyeztető mechanizmusainak kidolgozása, amelyek biztosították, hogy az érdekkonfliktusok ne parlamenti és azon kívüli küzdelemben mérkőzzenek meg egymással, széleskörű társadalmi konfliktushullámokat generálva, hanem ezek előzetes egyeztetések és érdekkiegyenlítések útján csillapíthatók legyenek.

A modern társadalmakban a konfliktusok nem redukálódnak vagy koncentrálódnak a gazdasági érdekellentétekre, hanem a települési, generációs, etnikai, nemi, munkahelyi, iskolai, szociális, egészségügyi stb. szférákban autonóm módon és egymástól függetlenül keletkeznek. Ahhoz, hogy a társadalmi együttműködéshez szükséges integráltságot e konfliktusok ne zilálják szét, kezelni kell őket.

Az erre a logikára épülő integrált modell alkalmas a régió szereplői adott módszertan szerinti mentorálására, az innovációs stratégiai gondolkodásának segítésére, tudásmenedzselésére. A kutatás (figyelembe véve a Horizont 2020 program három kiemelt dimenzióját: fenntartható növekedést, intelligens növekedést, befogadó növekedést) olyan keretrendszert kíván kialakítani, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül, amely különös hangsúly fektet az intelligens növekedésre.
Az integrált modell és az ezt támogató szakértői keretrendszer két fő pillérre épül:

 • infokommunikációs adatbázis, valamint mezo- és mikroszintű versenyképesség és társadalmi-gazdasági innovációs potenciál mérési, értékelési metodikabank létrehozása.
 • jogi eszközrendszer a már kipattant konfliktusok utólagos kezelését biztosítja csak, meghagyva vagy éppen felerősítve az eredeti konfliktust. Nem ismeretlen, de jóval nagyobb szerepet igényelnek a válságmegelőző, alternatív vitarendező, békéltető eljárások, melyek széles skálája ismeretes és használatos szerte a világban. Ezeknek a modern, informatikai technikákra is támaszkodó formái még kimunkálásra, bevezetésre és elterjesztésre várnak.

Ennek feltétele az integrált modellkoncepció, a verifikálást támogató szakértői rendszer meghatározása. A helyzetvizsgálat empirikus kutatást foglal magába a megye társadalmi és vállalati szereplőinek reprezentatív mintájára vonatkozóan. Ezt vezetői interjúk, szakértői vélemények teszik egésszé.
A módszertan újszerűsége:

 • a társadalmi innováció mérésére alkalmas metodikabank kialakítása
 • a mezo- és mikroszintű versenyképesség és innovációs potenciál mérési módszertanok illesztése,
 • konfliktusmenedzselés területén alkalmazható speciális infokommunikációs eszközök kidolgozása,
 • mediátori szerep kialakítása a térség szereplői között,
 • az integrált modell fenntarthatóságát támogató szolgáltatási struktúra létrehozása.

Az intelligens szakosodás stratégiájához kapcsolódó elemzés keretrendszerét figyelembe véve Borsod-Abaúj-Zemplén megye jövőképe a szakosodási irányokban kijelölt területen működő K+F+I tevékenység intenzifikálása annak érdekében, hogy nagy hozzáadott értékű innovációs láncok, hálózatok jöjjenek létre, mely a sikeres beszállítókká válást és a KKV szektor megerősödését segíti. A Miskolci Egyetem ebben a projektben a szakosodott tudásrégió helyi tudásközpontjává kíván válni.

A projekt végrehajtásának alátámasztottsága és az intézményre és környezetére (ágazati, területi és vonzáskörzeti) gyakorolt innovatív és ösztönző hatása

A kutatási téma hiánypótló elméleti és gyakorlati megfontolásból is. A Frascati-kézikönyvben megjelenő modell számszerűsíthetősége nincs összhangban a hazai statisztikai adatgyűjtési gyakorlattal. Ezért el kell végezni a modell lokális és regionális adaptációját, másrészt az adatbázis felépítését követően verifikációját, különös tekintettel a hazai és a nemzetközi összehasonlíthatóságra. A modellben nemzetközi viszonyban is újszerű elem a társadalmi innováció beépülése. A modell alkalmas az Észak-magyarországi régió, illetve Miskolc társadalmi-gazdasági potenciáljának meghatározására, illetve a gyenge pontok feltárására és a potenciál növelés irányainak. meghatározására.
A kutató team résztvevői a korábbi években a témakörhöz kapcsolódóan alábbi kutatásokban vettek részt szakmai irányítóként, illetve megvalósítóként:

 • Innovációs potenciál mérési lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata.
 • Vállalkozások stratégia-alkotási és irányítási rendszerei jellemzőinek vizsgálata, tanácsadás.
 • Helyi központú és irányítású vállalatok lokális és nemzetközi szerepvállalása és innovációs tevékenysége a versenyképesség növelése érdekében.
 • Iparszerkezeti átalakítások Európában.
 • Mezőszintű versenyképességi modellek vizsgálata és összekapcsolása a vállalati versenyképességgel.
 • A versenyképesség mérési módszerek illesztése, illetve az ebből értelmezhető hálózatépítési lehetőségek vizsgálata.
 • Döntéstámogató és szakértői rendszerek fejlesztése és alkalmazása (szervezetalakítás).
 • Integrált településfejlesztési stratégiák készítésében való közreműködés.
 • A társadalmi és egyéni konfliktuskezelés területén alkalmazott módszerek (mediátori szerepvállalás lehetőségeinek) elemzése.

Gantt diagram

Frissítve: 2015.05.16. 14:12